Whistleblowing

Vnitřní oznamovací systém

Společnost SIRIUS FINANCE, a. s., sídlem Jankovcova 1569/2c, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 05551421, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 21988 (dále jen „Společnost“), v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOO“) ve spojení se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřením proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML“), zavedla Vnitřní oznamovací systém Společnosti, kterým upravuje podmínky podávání a posuzování oznámení o možném protiprávním jednání.

Vnitřní oznamovací systém představuje souhrn nástrojů a postupů sloužících k přijímání oznámení, nakládání s nimi, posuzování oznámení a zajištění ochrany totožnosti oznamovatele a dalších osob, jakož i k ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Oznámení se podává podle podmínek a pravidel stanovených v ZOO, přičemž oznamovateli přísluší zákonem stanovená ochrana.

Oznámení má podle ZOO obsahovat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Společnosti, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo oznamovatel byl nebo je se Společností v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti. Podrobnosti stanoví ZOO a Vnitřní oznamovací systém Společnosti.

 

Příslušná osoba a kontaktní údaje pro podání oznámení

Společnost určila následující příslušnou osobu k výkonu činnosti příslušné osoby dle § 10 ZOO; příslušnou osobou je Mgr. et Mgr. Dana Peterková.

Příslušná osoba je osobou, která v rámci Vnitřního oznamovacího systému ve Společnosti přijímá a vyřizuje oznámení.

Společnost umožňuje podání oznámení písemně, ústně a na žádost oznamovatele také osobně, a to takto:

-         telefon Příslušné osoby: +420 734613555;
-         email Příslušné osoby: whistleblowing@siriusfinance.cz;
-         poštou na doručovací adresu: Jankovcova 1569/2c, Holešovice, 170 00 Praha 7, a to s uvedením informace „k rukám Příslušné osoby“;
-         osobně v kanceláři Příslušné osoby na adrese: Jankovcova 1569/2c, Holešovice, 170 00 Praha 7, dle předchozí domluvy.

 

Další informace

Oznamovatel může podat oznámení rovněž prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti (viz: https://oznamovatel.justice.cz/; vyjma oznámení podle AML).  

Oznamovatel může oznámení Příslušné osobě učinit anonymně.