Informace o udržitelnosti

Nezohledňování nepříznivých dopadů pojišťovacího a investičního poradenství na faktory udržitelnosti

 

Společnost SIRIUS FINANCE, a.s., IČO: 055 51 421, se sídlem na adrese Jankovcova 1569/ 2c, 170 00 Praha 7, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21988 (dále jen „Společnost“), jako finanční poradce dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen „nařízení SFDR“) tímto podle čl. 4 odst. 5 nařízení SFDR prohlašuje, že v současné době nezohledňuje nepříznivé dopady svého pojišťovacího a investičního poradenství na faktory udržitelnosti.

Společnost v souladu s právními předpisy zjišťuje preference svých zákazníků v oblasti udržitelnosti investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou a poskytuje jim prostřednictvím svých vázaných zástupců informace zveřejňované účastníky finančního trhu týkající se udržitelnosti jednotlivých produktům. Pokud je to možné, jsou zákazníkům vždy doporučovány takové produkty, které mimo jiné splňují jejich preference v oblasti udržitelnosti. Nemůže-li Společnost nabídnout zákazníkovi produkt odpovídající jeho preferencím v oblasti udržitelnosti, je na to zákazník vždy včas upozorněn.

Společnost je povinna jednat vždy v nejlepším zájmu zákazníků a v souladu s jejich požadavky a potřebami. V oblasti investičních a pojistných produktů je primárním cílem Společnosti nabídnout svým zákazníkům ekonomicky nejvýhodnější produkt odpovídající jejich požadavkům a potřebám.

Z uvedených důvodů, jakkoliv Společnost podporuje cíle nařízení SFDR, a též vzhledem k nízkému zájmu zákazníků Společnosti o udržitelné investice a pojištění s investiční složkou a povinnosti jednat vždy v nejlepším zájmu zákazníka, se Společnost rozhodla nepříznivé dopady pojišťovacího a investičního poradenství na faktory udržitelnosti nezohledňovat.

Společnost průběžně sleduje vývoj dopadů pojišťovacího a investičního poradenství na faktory udržitelnosti a v případě, že dojde ke změně výše uvedených skutečností, přistoupí k jejich přehodnocení, stejně jako i svého přístupu k zohledňování či nezohledňování dopadů pojišťovacího a investičního poradenství na faktory udržitelnosti.

 

Informace o politikách začleňování rizik

Společnost tímto též zveřejňuje informaci podle čl. 3 a čl. 5 nařízení SFDR.

Společnost a její vázaní zástupci berou v úvahu a začleňují rizika týkající se udržitelnosti ve smyslu nařízení SFDR v případech podle požadavků právních předpisů, upravujících poskytování investičních a pojišťovacích služeb, kdy je to pro zákazníka s ohledem na jeho potřeby, požadavky a finanční charakteristiku vhodné, pokud Společnost disponuje informacemi o těchto rizicích od tvůrce nebo distributora příslušného finančního nástroje.

Pokud jde o zásady odměňování Společnosti, respektive odměňování jejích vázaných zástupců, a jejich konzistenci se začleňováním rizik týkajících se udržitelnosti, Společnost zohledňuje informace a politiky svých obchodních partnerů, producentů jednotlivých finančních nástrojů, pokud jejich odměňovací politika začleňování rizik týkajících se udržitelnosti zohledňuje. Společnost nedisponuje samostatnou politikou odměňování zohledňující začleňování rizik týkajících se udržitelnosti.

V Praze dne 22.5.2024